FASHION

BCBG MaxAzria Group / Print Catalog

BCBG MaxAzria Group / Print Catalog

Fabric matching, color correction.

BCBG MaxAzria Group / Herve Leger BCBG MaxAzria Group / Herve Leger BCBG MaxAzria Group / bcbg.com BCBG MaxAzria Group / bcbg.com BCBG MaxAzria Group / bcbg.com BCBG MaxAzria Group / Summer Mailer BCBG MaxAzria Group / Summer Mailer BCBG MaxAzria Group / Summer Mailer Zinka / Surfer Magazine print ad BCBG MaxAzria Group / Ready to Wear BCBG MaxAzria Group / Ready to Wear BCBG MaxAzria Group / Summer Catalog BCBG MaxAzria Group BCBG MaxAzria Group / Print Catalog BCBG MaxAzria Group / Print Catalog BCBG MaxAzria Group / Print Catalog BCBG MaxAzria Group / Print Catalog BCBG MaxAzria Group / Mailer BCBG MaxAzria Group / Mailer BCBG MaxAzria Group